dd. 08.06.2020

A. Algemene Voorwaarden

1. Definities

Algemene Voorwaarden: onderhavige algemene voorwaarden (artikels 1-13);

Bijzondere Voorwaarden: de voorwaarden die specifiek gelden voor bepaalde diensten van Freestone en die voor die de diensten waarop ze betrekking hebben aanvullend gelden op de Algemene Voorwaarden (hieronder weergegeven vanaf artikel 14);

Freestone: Freestone NV, met zetel te 1780 Wemmel, De Hene 10, ingeschreven in de KBO onder het nummer: 0887.436.073, bestaande uit de volgende afdelingen;

  • Freestone Advisory: voor wie advies en ondersteuning nodig heeft op het vlak van space & building management, facility services en tools.
  • Freestone Academy: een uniek opleidingsplatform voor medewerkers en klanten.
  • Freestone People: voor flexibele HR-oplossingen in vastgoed, bouw en facility.

Opdrachtgever: de opdrachtgever of klant van Freestone;

Kandidaat: de natuurlijke persoon die kandidaat is voor een door Freestone gepubliceerde vacature en die zijn gegevens aan Freestone heeft doorgegeven door registratie op de website of op andere wijze.

2. Algemeen

Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, zijn onderhavige Algemene Voorwaarden toepasselijk op elke aanbieding, offerte, prestatie, factuur, opdracht en elke overeenkomst tussen Freestone en de Opdrachtgever, en dit ongeacht of de woonplaats of zetel van de Opdrachtgever in België of het buitenland is gevestigd, en ongeacht of de opdracht dient te worden uitgevoerd in België of het buitenland. Het geven van een opdracht of het beroep doen op de diensten van Freestone betekent dat de Opdrachtgever onderhavige Algemene Voorwaarden begrijpt, hiervan kennis neemt, zonder voorbehoud aanvaardt en erdoor gebonden is.

De algemene en/of andere voorwaarden van de Opdrachtgever zijn slechts geldig, indien ze door Freestone schriftelijk en uitdrukkelijk werden aanvaard. Bij tegenstrijdigheid tussen de aldus aanvaarde algemene voorwaarden van de Opdrachtgever en deze Algemene Voorwaarden primeren deze laatste.

3. Aanbiedingen en offertes

a) Aanbiedingen en offertes van Freestone gelden gedurende 60 dagen te rekenen vanaf de datum aangegeven op het document, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk bepaald en dienen schriftelijk bevestigd te worden.

b) De opgegeven prijzen en prestaties zijn gebaseerd op de gegevens en informatie meegedeeld door de Opdrachtgever aan Freestone.

De Opdrachtgever verbindt er zich toe om op een volledige, passende en stipte manier alle gegevens door te geven die naar het oordeel van Freestone noodzakelijk is of waarvan de Opdrachtgever verondersteld wordt te weten dat deze noodzakelijk is voor de diensten van Freestone, en het opmaken van een aanbieding of offerte.

Indien bepaalde gegevens die door de Opdrachtgever werden meegedeeld, en die van belang zijn bij de bepaling van de prijs en/of prestaties, niet met de werkelijkheid blijken overeen te stemmen, is Freestone gerechtigd:

i) tot een eenzijdige en overeenstemmende wijziging van de overeengekomen prijzen en/of prestaties, of naar keuze van Freestone,

ii) tot ontbinding van rechtswege van de overeenkomst ten laste van de Opdrachtgever indien de uitvoering van de gewijzigde opdracht onmogelijk blijkt, zonder dat Freestone welke vergoeding dan ook verschuldigd is aan de Opdrachtgever. In geval van ontbinding kan Freestone lastens de Opdrachtgever aanspraak maken op de in artikel 2 e) van huidige Algemene Voorwaarden voorziene vergoeding.

c) Eventuele prestaties van Freestone die in aanvulling of wijziging en in opdracht van de Opdrachtgever door Freestone worden geleverd (hetgeen in geval van rekrutering en selectie door Freestone People onder meer het geval is bij het aanpassen van het profiel van de gezochte kandidaat), zullen op basis van de gebruikelijke tarieven (juniorprofielen 95 EUR, mediorprofielen 110 EUR, seniorprofielen 125 EUR) bijkomend aan de Opdrachtgever in rekening worden gebracht, tenzij uitdrukkelijk anders bepaald in de aanbieding of offerte.

De Opdrachtgever aanvaardt dat de prestaties voor wijzigingen of meerwerk de overeengekomen (indicatieve) leveringstermijnen kunnen beïnvloeden.

d) Het meedelen van prijzen, tarieven, leveringstermijnen en voorwaarden is louter indicatief en houdt geen verbintenis in hoofde van Freestone in, zolang deze niet uitdrukkelijk en schriftelijk bevestigd werden door Freestone.

De in de overeenkomst tussen de Opdrachtgever en Freestone overeengekomen concrete timing zal door Freestone zoveel mogelijk nagestreefd worden, doch zal geen resultaatsverbintenis uitmaken tenzij uitdrukkelijk anders bepaald. Het niet-naleven van de timing geeft de Opdrachtgever evenwel geen recht op ontbinding van de overeenkomst, op het opschorten van haar betalingsverplichting of op eender welke schadevergoeding dan ook.

e) Wijziging of annulering door de Opdrachtgever van een door Freestone aanvaarde opdracht kan slechts gebeuren mits voorafgaande schriftelijke toestemming vanwege Freestone. In geval van eenzijdige annulering van de opdracht door de Opdrachtgever is de Opdrachtgever Freestone, behoudens in de gevallen bepaald in artikel 11 van deze Algemene Voorwaarden, een forfaitaire vergoeding verschuldigd gelijk aan 25% van de overeengekomen prijs voor de normale duurtijd van de overeenkomst, behoudens het recht van Freestone op een hogere vergoeding mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

f) Na het afronden van een opdracht zal de Opdrachtgever op verzoek van Freestone een attest van goede uitvoering voorgelegd krijgen, waarbij de Opdrachtgever zich ertoe verbindt de nodige medewerking te verlenen om dit in te vullen en te ondertekenen, teneinde aan Freestone te kunnen aantonen dat de opdracht tot een goed einde werd gebracht.

4. Facturatie en betaling

A. Verkoopfacturen

a) Facturatie geschiedt tegen de prijzen en voorwaarden zoals vermeld in de opdrachtbevestiging of overeenkomst. Tenzij anders overeengekomen, zijn prijzen steeds weergegeven in euro, exclusief BTW en zijn alle eventuele taksen of belastingen ten laste van de Opdrachtgever.

b) Facturen van Freestone zijn betaalbaar binnen de 30 (dertig) dagen na de factuurdatum op de maatschappelijke zetel van Freestone.

c) Iedere betwisting met betrekking tot de factuur moet, op straffe van onontvankelijkheid, binnen de acht dagen na factuurdatum schriftelijk en gemotiveerd worden meegedeeld aan Freestone, bij gebreke waaraan de factuur als aanvaard beschouwd wordt. Protest van de factuur schort de betalingsverplichting in hoofde van de Opdrachtgever niet op. Alle betalings-, innings- en protestkosten zijn ten laste van de Opdrachtgever.

d) Bij gehele of gedeeltelijke niet-betaling op de vervaldag van de factuur zullen de openstaande facturen van rechtswege en zonder voorafgaandelijke ingebrekestelling een nalatigheidsintrest van 12% per jaar opbrengen. Bovendien wordt, in geval van gehele of gedeeltelijke niet-betaling van een schuld op de vervaldag zonder enige geldige reden het schuldsaldo vermeerderd met een forfaitaire vergoeding van 10% van het openstaande bedrag in hoofdsom, met een minimum van 75 EUR en een maximum van 2 500,00 EUR, zelfs bij toekenning van termijnen van respijt en onverminderd het recht van Freestone om een hogere schadevergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Daarenboven heeft Freestone, onverminderd het recht op vergoeding van de gerechtskosten, recht op een redelijke schadeloosstelling door de Opdrachtgever voor alle relevante invorderingskosten ontstaan door de niet-betaling.

e) Bij niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur (i) is Freestone tevens gerechtigd om, naast de mogelijkheden voorzien in artikel 9 van deze Algemene Voorwaarden, zonder voorafgaande ingebrekestelling of schadevergoeding, de overige opdrachten van de Opdrachtgever op te schorten tot gehele betaling van de factuur; en (ii) worden alle andere nog niet vervallen schuldvorderingen op de Opdrachtgever van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar.

f) Freestone heeft het recht schuldvergelijking toe te passen en schulden van Freestone ten aanzien van de Opdrachtgever te compenseren met eventuele schuldvorderingen van de Opdrachtgever ten opzichte van Freestone.

g) Elke betaling wordt geacht een betaling van eventueel verschuldigde rente en/of kosten te zijn en vervolgens een betaling van de oudste nog openstaande factuur, ongeacht of bij de betaling al dan niet uitdrukkelijk anders is vermeld.

B. Aankoopfacturen

a) Freestone zal de facturen van haar gewone leveranciers betalen binnen de 30 dagen na de factuurdatum, tenzij andersluidende voorafgaande afspraak.

b) Eventuele laattijdige betaling door Freestone geeft slechts aanleiding tot het betalen van interest, indien de betaling niet gebeurt binnen 8 werkdagen na voorafgaande schriftelijke ingebrekestelling door de leverancier.

5. Vertrouwelijkheid

a) De Opdrachtgever is verplicht alle informatie die hem in het kader van de overeenkomst tussen partijen bekend wordt omtrent het bedrijf en/of de diensten van Freestone, onder eender welke vorm ook (documenten, mondelinge en schriftelijke informatie, enz.), omvattende onder meer knowhow, documentatie, handleidingen, commerciële informatie, conceptuele voorstellen, werkwijzen, enz., geheim te houden en niet te verspreiden en van personeelsleden en/of derden die betrokken zijn bij de uitvoering van de overeenkomst hetzelfde te eisen.

b) Voor wat betreft de verbintenissen in dit artikel, maakt de Opdrachtgever zich sterk voor de door hem aangestelde personen en garandeert de Opdrachtgever de door hem aangestelde personen een passende vertrouwelijkheidsverplichting te hebben opgelegd.

c) De vertrouwelijkheidsverbintenis geldt ook na beëindiging van de overeenkomst met Freestone.

d) Tenzij schriftelijk anders overeengekomen, is Freestone gerechtigd om de Opdrachtgever als referentie te vermelden voor marketingdoeleinden en commerciële doeleinden zonder de Opdrachtgever om uitdrukkelijke toestemming te moeten verzoeken. De aanvaarding van deze Algemene Voorwaarden geldt als toestemming.

6. Gegevensbescherming

a) De door de Opdrachtgever verstrekte gegevens en de gegevens van Kandidaten worden door Freestone verwerkt overeenkomstig de Privacy Statement van Freestone raadpleegbaar op de website van Freestone (https://freestone.be/privacy-statement) waarvan de Opdrachtgever verklaart kennis genomen te hebben en deze aanvaard te hebben.

7. Intellectuele eigendomsrechten

a) Alle rechten van intellectuele eigendom in verband met de diensten van Freestone alsmede alle rapporten, modellen, oefenmateriaal, voorbereidingen, ontwerpen, schetsen, werkstukken, tekeningen, studies, onderzoeksresultaten, experimenten, gegevens, software, knowhow en enige andere intellectuele schepping die wordt ontwikkeld en/of gebruikt ter voorbereiding of uitvoering van de overeenkomst tussen Freestone en de Opdrachtgever, dan wel daaruit voortvloeit, berust uitsluitend bij Freestone of haar leveranciers.

De dienstverlening van Freestone brengt niet de overdracht van de rechten van intellectuele eigendom met zich mee. Een aan de Opdrachtgever toegekend gebruiksrecht is beperkt tot de overeengekomen voorwaarden en is niet-exclusief en niet-overdraagbaar aan derden en geldt uitsluitend voor persoonlijk gebruik door de Opdrachtgever. De Opdrachtgever heeft niet het recht om gegevens en documenten of enigerlei zaken die hem verschaft zijn door Freestone te vermenigvuldigen, te publiceren, te commercialiseren of aan derden door te geven, zonder uitdrukkelijke schriftelijke voorafgaandelijke toestemming van Freestone. Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, softwarerechten, databankrechten, merkenrechten, handelsnamen of enig ander recht van intellectuele eigendom uit meegedeelde of overgemaakte gegevens, documenten en/of zaken te verwijderen of te wijzigen.

b) De Opdrachtgever garandeert dat op de aan Freestone overgemaakte gegevens en databestanden, documentatie en andere materialen, met als doel het gebruik, de bewerking, de installatie of de incorporatie in te ontwikkelen en/of te leveren systemen of programma’s, geen rechten van derden rusten, minstens dat de Opdrachtgever voorafgaandelijk en schriftelijk toestemming kreeg van de betrokken derde.

De Opdrachtgever vrijwaart Freestone voor elke aanspraak van derden gebaseerd op dergelijke databestanden, documentatie en andere materialen.

8. Aansprakelijkheid

a) Behalve indien uitdrukkelijk en schriftelijk anders wordt bedongen, wordt er door Freestone nooit een resultaat gewaarborgd en is Freestone slechts gehouden tot een inspanningsverbintenis. De aansprakelijkheid van Freestone is beperkt tot de haar toevertrouwde opdracht(en).

b) Freestone (met inbegrip van haar aangestelden, vertegenwoordigers en/of werknemers) is slechts aansprakelijk voor schade veroorzaakt wegens de niet-naleving van haar contractuele verbintenissen, indien en voor zover die schade is veroorzaakt door fraude, bedrog, zware of opzettelijke fout.

Ingeval Freestone aansprakelijk wordt gehouden voor enigerlei schade, dan is de aansprakelijkheid van Freestone steeds beperkt tot de door de Opdrachtgever in het betrokken kalenderjaar aan Freestone betaalde bedragen wegens verrichte diensten, met een maximum van 25.000,00 EUR. Ingeval de schade door een verzekering is gedekt, is de aansprakelijkheid van Freestone in ieder geval steeds beperkt tot het bedrag dat daadwerkelijk door haar verzekeraar wordt uitgekeerd.

Freestone is nooit aansprakelijk voor indirecte schade, met inbegrip van doch niet uitsluitend gevolgschade, gederfde winst, financiële of commerciële verliezen, gemiste besparingen, productiebeperkingen of verstoring van planning, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, verlies van cliënteel, vermindering van goodwill, schade door bedrijfsstagnatie, vorderingen van derden of schade aan derden.

De Opdrachtgever aanvaardt uitdrukkelijk dat Freestone niet aansprakelijk is en dat de Opdrachtgever niet het recht heeft om de ontbinding van de overeenkomst te vorderen, de levering en/of betaling te weigeren en/of het recht heeft op welke schadevergoeding dan ook in geval van (i) het niet voldoen van een door Freestone voorgedragen Kandidaat aan de verwachtingen van de Opdrachtgever of aan de wettelijke en/of deontologische vereisten voor tewerkstelling; (ii) schade en/of kosten veroorzaakt door een door Freestone voorgedragen Kandidaat of ten gevolge van de aanwerving of indienstneming van de Kandidaat; (iii) het niet-verschijnen van trainer(s) afgevaardigd door Freestone bij een opleiding en de uitlatingen en/of gedragingen van dergelijke trainer(s) tijdens een opleiding, en (iv) schade en/of kosten ten gevolge van vergissingen, fouten of nalatigheden van de Opdrachtgever in de aan Freestone toevertrouwde opdracht; (v) beschadiging, vernietiging of verlies van gegevens en databestanden, documentatie en andere materialen die door de Opdrachtgever aan Freestone werden overgemaakt in het kader van de overeenkomst.

c) De Kandidaat is zelf uitsluitend aansprakelijk voor de juistheid en volledigheid van de door hem aangeboden informatie (waaronder curriculum vitae).

d) Opmerkingen over de geleverde diensten moeten, op straffe van onontvankelijkheid, bij aangetekend schrijven en uiterlijk 8 dagen na (op)levering worden gemeld aan Freestone. Klachten kunnen niet meer aanvaard worden indien de geleverde diensten uitdrukkelijk zijn aanvaard of op welke wijze dan ook geïmplementeerd.

e) In geval van aansprakelijkheid van Freestone wegens een ontvankelijke en gegronde klacht heeft Freestone de keuze tussen het (her- of verder) uitvoeren van de overeenkomst of het crediteren van de reeds gefactureerde diensten, zonder dat de Opdrachtgever gerechtigd is om een bijkomende schadevergoeding te vorderen.

f) Voor zover Freestone bij de uitvoering van haar verbintenissen afhankelijk is van de medewerking, diensten en leveringen van derden, kan zij niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade voortvloeiend uit hun fout, met inbegrip van hun fraude, bedrog, zware en/of opzettelijke fout.

g) Iedere aanspraak van de Opdrachtgever tot schadevergoeding lastens Freestone vervalt van rechtswege indien deze niet aanhangig is gemaakt bij de bevoegde rechtbank binnen een termijn van 1 jaar na de feiten waarop de aanspraak is gebaseerd door de Opdrachtgever gekend waren of redelijkerwijze gekend konden zijn zonder dat dit de termijn van 2 jaar na uitvoering van de diensten kan overschrijden.

9. Overmacht

De aansprakelijkheid van Freestone kan niet worden ingeroepen wanneer het geheel of gedeeltelijk, al dan niet tijdelijk, niet-naleven van haar verbintenissen te wijten is aan overmacht, zelfs al was deze omstandigheid ten tijde van de totstandkoming van de overeenkomst reeds te voorzien, zoals onder meer, doch niet uitsluitend: oorlog, onlusten, terreur, algemene of gedeeltelijke staking of lock-out, exploitatie-ongevallen, extreme weersomstandigheden, brand, besmettelijke ziekten, epidemie en pandemie, onbeschikbaarheid van één of meer specifieke personeelsleden, faillissement of het niet-nakomen van verplichtingen door leveranciers, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarop Freestone ingevolge uitdrukkelijk verzoek van de Opdrachtgever een beroep doet, storing van elektriciteit, internet, computernetwerk- of telecommunicatiefaciliteiten, overheidsmaatregelen, algemene vervoersproblemen.

10. Contractuele verhouding - Ontbinding

a) Alle overeenkomsten tussen Freestone en de Opdrachtgever maken deel uit van één globale contractuele verhouding. Indien de Opdrachtgever zijn verbintenissen uit hoofde van een bepaalde overeenkomst niet nakomt, kan Freestone de verdere uitvoering van zowel de betrokken als de andere lopende overeenkomsten schorsen.

b) Indien het vertrouwen van Freestone in de kredietwaardigheid van de Opdrachtgever geschokt wordt door daden van gerechtelijke uitvoering tegen de Opdrachtgever en/of andere aanwijsbare gebeurtenissen (andere dan vermeld onder c), die het vertrouwen in de goede uitvoering van de door de Opdrachtgever aangegane verbintenissen in vraag stellen en/of onmogelijk maken, behoudt Freestone zich het recht voor, zelfs indien de overeenkomst reeds geheel of gedeeltelijk werden uitgevoerd, de uitvoering van haar verbintenissen op te schorten en van de Opdrachtgever geschikte waarborgen te eisen. Indien de Opdrachtgever weigert hierop in te gaan, behoudt Freestone zich het recht voor om de overeenkomst van rechtswege en zonder verdere ingebrekestelling te ontbinden, zonder dat de Opdrachtgever op enige vergoeding aanspraak kan maken ingevolge deze ontbinding. Al het voorgaande geldt onverminderd de rechten van Freestone op schadevergoeding en intresten, en de andere remedies op basis van deze Algemene Voorwaarden en de wet.

c) Freestone heeft het recht om de overeenkomst met de Opdrachtgever te allen tijde, met onmiddellijke ingang, zonder rechterlijke machtiging, zonder voorafgaande ingebrekestelling en zonder enige schadevergoeding verschuldigd te zijn, te ontbinden in de volgende gevallen: (i) indien de Opdrachtgever in gebreke blijft met de (tijdige) nakoming van één of meer uit de overeenkomst voortvloeiende verplichtingen ondanks schriftelijke ingebrekestelling waarbij een termijn voor remediëring van 10 werkdagen in acht wordt genomen; (ii) indien de opdracht onverenigbaar is met de geldende wetgeving of de van toepassing zijnde gedragscodes; (iii) bij staking van betaling of (de aanvraag van) een faillissement of enige reorganisatie onder Boek XX van het Wetboek van Economisch Recht door de Opdrachtgever; (iv) bij vereffening of stopzetting van de activiteiten van de Opdrachtgever; of (v) indien beslag wordt gelegd op (een deel van) de vermogensbestanddelen van de Opdrachtgever.

In geval van ontbinding worden alle vorderingen van Freestone op de Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar en is de Opdrachtgever aan Freestone een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd ten belope van 25% van de overeengekomen prijs voor de normale duurtijd van de overeenkomst, onverminderd het recht van Freestone om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade. Bedragen die Freestone voor de ontbinding heeft gefactureerd in verband met reeds uitgevoerde en geleverde diensten blijven onverminderd verschuldigd.

11. Gebruik website

Bij gebruik van de websites van Freestone (www.freestone.be, www.freestoneadvisory.be, www.freestonepeople.be) wordt de Opdrachtgever geacht kennis genomen te hebben van en ingestemd te hebben met de gebruiksvoorwaarden die eveneens terug te vinden zijn op https://freestone.be/gebruiksvoorwaarden of die mits eenvoudig schriftelijk verzoek worden overgemaakt.

12. Varia

a) Indien een (gedeelte van een) bepaling van deze Algemene Voorwaarden ongeldig of onafdwingbaar zou zijn, zal dit geenszins invloed hebben op de geldigheid van de andere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden. In dergelijk geval zullen Freestone en de Opdrachtgever te goeder trouw onderhandelen om de ongeldige of onafdwingbare bepaling te vervangen door een geldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling. In voorkomend geval bevestigen Freestone en de Opdrachtgever dat de rechter de bevoegdheid heeft om de betrokken clausule te matigen tot hetgeen maximaal binnen de betrokken wettelijke grenzen toegelaten is.

b) De niet-toepassing door Freestone van één of meerdere bepalingen van deze Algemene Voorwaarden houdt geenszins een verzaking of afstand van recht in.

c) Het is de Opdrachtgever niet toegestaan om, zonder uitdrukkelijke toestemming van Freestone, de rechten en/of verplichtingen die uit de tussen de Opdrachtgever en Freestone afgesloten overeenkomst voortvloeien over te dragen aan een derde.

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

a) Elke betwisting tussen Freestone en de Opdrachtgever behoort tot de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde (Nederlandstalige) rechtbanken van Brussel.

b) Deze Algemene Voorwaarden en de overeenkomsten waarop deze Algemene Voorwaarden van toepassing zijn, worden uitsluitend beheerst door het Belgisch Recht.

B. Bijzondere Voorwaarden

14. Freestone People

a) De Opdrachtgever bevestigt in kennis te zijn gesteld van de toepasselijke gedragscodes, meer bepaald de algemene gedragscode en de Federgon professionele en ethische code (www.federgon.be).

b) In geval van diensten verleend door Freestone People is de Opdrachtgever gehouden om Freestone onverwijld op de hoogte te brengen van elke indienstneming of samenwerking met een door Freestone voorgedragen Kandidaat, dit gedurende de overeenkomst met Freestone als gedurende een periode van 18 maanden na beëindiging van de overeenkomst met Freestone.

c) Behoudens andersluidende overeenkomst is de Opdrachtgever, evenals de met de Opdrachtgever verbonden onderneming, gehouden om Freestone een forfaitaire vergoeding te betalen van 25.000 EUR, indien de Opdrachtgever, of een met de Opdrachtgever verbonden onderneming, tijdens de duur van de overeenkomst met Freestone of in de periode van 18 maanden na beëindiging van deze overeenkomst, toch op enige wijze samenwerkt met een door Freestone voorgedragen Kandidaat ondanks een eerdere weigering en dit onverminderd het recht van Freestone op een hogere vergoeding mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

d) In aanvulling op de bepalingen aangaande vertrouwelijkheid uit de Algemene Voorwaarden is het de Opdrachtgever verboden om op enigerlei wijze (persoons)gegevens over door Freestone voorgedragen Kandidaten door te geven aan derden, bij gebreke waaraan de Opdrachtgever per overtreding een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd is van 25.000 EUR, onverminderd het recht van Freestone om een hogere vergoeding te vorderen mits bewijs van hogere werkelijk geleden schade.

e) Indien de Opdrachtgever de voorgestelde Kandidaten rechtstreeks of onrechtstreeks benadert of doorgeeft aan een derde partij en dit zonder schriftelijke toestemming van Freestone, zal een bedrag van 25.000 EUR excl. BTW verschuldigd zijn, te betalen volgens de factuurvoorwaarden vermeld in artikel 4.

f) Indien een derde partij aan wie de (persoons)gegevens van de kandidaat zonder toestemming van Freestone werden doorgespeeld de voorgestelde Kandidaten binnen de 12 maanden na doorgifte van de (persoons)gegevens tewerkstelt, onder welke vorm dan ook, rechtstreeks of onrechtstreeks, hetzij via een ander kanaal, zal een bedrag van 25.000 EUR excl. BTW verschuldigd zijn door de Opdrachtgever, te betalen volgens de factuurvoorwaarden vermeld in artikel 4.

g) De Opdrachtgever verklaart te voldoen aan de van toepassing zijnde wetgeving inzake privacy en gegevensbescherming. Voor wat betreft persoonsgegevens van Kandidaten die door Freestone aan de Opdrachtgever worden meegedeeld worden zowel Freestone als de Opdrachtgever beschouwd als verwerkingsverantwoordelijke in het kader van de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens tussen wie de persoonsgegevens worden uitgewisseld. In dat kader verbindt de Opdrachtgever er zich toe om passende technische en organisatorische maatregelen te treffen met betrekking tot de bescherming van deze persoonsgegevens en alle verplichtingen na te komen die op de Opdrachtgever als verwerkingsverantwoordelijke rusten vanaf het ontvangen van de persoonsgegevens. Freestone is op geen enkele manier verantwoordelijk of aansprakelijk voor de verwerking van persoonsgegevens door de Opdrachtgever.

15. Freestone Academy

a) De bepalingen van dit artikel gelden voor alle diensten van Freestone Academy bestaande uit het organiseren van alle vormen van opleiding (studiedagen, trainingen, coaching, leeroplossingen, begeleidingsprogramma’s, ontwikkelingstrajecten, etc.) en uit de logistieke en organisatorische ondersteuning van opleidingen voor de Opdrachtgever. Hierna worden deze diensten gezamenlijk aangeduid als de “Opleiding(en)”.

b) Behoudens andersluidende schriftelijke overeenkomst, aanvaardt de Opdrachtgever dat de Opleidingen standaardproducten zijn die niet specifiek voor zijn behoeften gecreëerd werden. Freestone geeft geen garantie en neemt geen verantwoordelijkheid op zich met betrekking tot het beantwoorden van de Opleidingen aan de specifieke behoeften van de Opdrachtgever. Freestone neemt alle redelijke maatregelen om de Opdrachtgever te voorzien van zo volledig en juist mogelijke informatie, evenwel zonder enige garantie in dit verband.

c) Elke inschrijving voor een Opleiding door de Opdrachtgever dient via de website te gebeuren (www.freestone.be/academy) en wordt geacht voor beroepsmatige doeleinden te zijn geplaatst. De Opdrachtgever is zelf uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van de gegevens die hij doorgeeft. Een bestelling kan pas verwerkt worden als de Opdrachtgever duidelijk is geïdentificeerd en is pas definitief na aanvaarding van de Algemene en Bijzondere Voorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Deelname aan de desbetreffende Opleiding is pas mogelijk na voorafgaande ontvangst van het factuurbedrag door Freestone.

d) De prijzen zijn deze vermeld op de website op het ogenblik van de bestelling en zijn, behoudens andersluidende vermelding, inclusief catering en documentatie en exclusief btw. Behoudens andersluidend beding, zijn al deze facturen contant betaalbaar.

e) Freestone zal alle redelijke maatregelen nemen teneinde de bestelde Opleidingen te laten plaatsvinden.

De Opdrachtgever aanvaardt dat Freestone het recht heeft om de trainer(s) te wijzigen, indien Freestone van oordeel is dat dit verantwoord is voor de uitvoering en de kwaliteit van de Opleiding.

In geval van overmacht (waaronder onder meer, doch niet uitsluitend, het niet beschikbaar zijn van de trainer(s) door bv. ziekte of een gebrek aan voldoende inschrijvingen) kan Freestone ervoor opteren om de Opleidingen te annuleren, dan wel de inhoud, datum/data of locatie te wijzigen, zonder aan de Opdrachtgever schadevergoeding verschuldigd te zijn. In voorkomend geval heeft de Opdrachtgever de keuze tussen het annuleren van zijn inschrijving voor de Opleiding of het opteren voor een deelname aan een volgende of aangepaste sessie van deze geannuleerde of gewijzigde Opleiding. In geval van annulering van de inschrijving door de Opdrachtgever, omwille van hogervermelde situaties, worden eventueel reeds door de Opdrachtgever betaalde facturen voor de desbetreffende Opleiding op schriftelijk verzoek van de Opdrachtgever terugbetaald, zonder dat Freestone daarop interesten of welkdanige andere vergoeding boven het factuurbedrag verschuldigd is.

f) Als de Opdrachtgever verhinderd is voor een Opleiding kan de Opdrachtgever zich, behoudens andersluidend beding, altijd laten vervangen door een ander persoon, mits opgave van de noodzakelijke gegevens ter identificatie uiterlijk bij aanvang van de Opleiding.

Tot twee weken voorafgaand aan het begin van de Opleiding, kan de Opdrachtgever, mits schriftelijke kennisgeving aan Freestone en behoudens andersluidend beding, zijn deelname aan een Opleiding kosteloos annuleren of opteren voor een deelname aan een andere sessie van dezelfde Opleiding. Daarna en tot aan de aanvang van de Opleiding kan de Opdrachtgever zijn inschrijving slechts annuleren mits betaling van de volledige prijs van de Opleiding. Ook bij afwezigheid van de Opdrachtgever op de Opleiding blijft de volledige prijs van de Opleiding verschuldigd.

g) Behoudens de wettelijke uitzonderingen, mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding niet, geheel of gedeeltelijk, verveelvoudigd, vertaald, aangepast of opgeslagen worden in enige vorm of op enige wijze, noch mag de inhoud en de documentatie van een Opleiding geheel of gedeeltelijk, medegedeeld of doorgegeven worden aan het publiek in enige vorm of op enige wijze (zoals, maar niet beperkt tot, elektronische en mechanische wijze) zonder voorafgaande en schriftelijke toestemming van de rechthebbende (indien dit niet Freestone is) of Freestone.

h) De Opdrachtgever verbindt er zich toe om, zonder voorafgaande toestemming van Freestone, aan derden geen mededelingen te doen over de aanpak, werkwijze, gebruikte casestudies e.d.m. van de Opleiding.

i) Bij gebreke aan andersluidende mededeling bij de inschrijving, aanvaardt de Opdrachtgever (en zorgt ervoor dat de inschrijvende deelnemer hier ook van op de hoogte is en dit aanvaardt) te worden opgenomen op een deelnemerslijst die wordt gedeeld met de trainer en andere deelnemers van de opleiding en waarop de naam, voornaam en functie van de deelnemer worden vermeld, evenals de bedrijfsnaam.